Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-1171 #1 / 27.05.2021 г. 27.05.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1015 от 17.05.2021г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Мерданя, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-131 в кв. 24 по действащия ПУП - ПР на с. Мерданя, общ. Лясковец, като съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията (ПР на ЗУТ) се правят следните промени: Вътрешните регулационни граници между засегнатите урегулирани поземлени имоти: УПИ VII-131, УПИ IX-132 и УПИ X-132 да се поставят в съответствие със съществуващите кадастрални граници на поземлените имоти, съгласно разпоредбите на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ. Засегнатите урегулирани поземлени имоти ще получат ново отреждане в съответствие с кадастралния номер на поземления имот: - УПИ VII-131 става УПИ VII-146 в кв. 24; - УПИ IX-132 става УПИ IX-148 в кв. 24; - УПИ X-132 става УПИ X-147 в кв. 24. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 483 от 01.03.2021 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.