Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-1172 #1 / 08.06.2021 г. 08.06.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 и чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1170 от 08.06.2021г. на Кмета на Община Лясковец е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец - Промишлена зона, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ III - за производствено складови дейности (ПСД) в кв. 132. С предложението за частично изменение Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец - Промишлена зона, общ. Лясковец, в кв. 132 се предвиждат следните промени: Урегулиран поземлен имот УПИ III - за производствено складова дейност се разделя на два нови самостоятелни урегулирани поземлени имота, както следва: урегулиран поземлен имот УПИ III - за производствено складова дейност и урегулиран поземлен имот УПИ V - за производствено складова дейност в кв. 132 по плана на гр. Лясковец - Промишлена зона, общ. Лясковец. Със същата заповед е разрешено да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на гр. Лясковец - Промишлена зона, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ III - за производствено складови дейности (ПСД) в кв. 132, с който се предвижда свързано застрояване между новообразуваните имоти УПИ III - за производствено складова дейност и урегулиран поземлен имот УПИ V - за производствено складова дейност в кв. 132 по плана на гр. Лясковец - Промишлена зона, а към останалите урегулирани поземлени имоти: УПИ I - за текстил и производствени нужди и УПИ IV - за производствено складова дейност, ограничителната линия на застрояване е на 3м, също и на 3.5м към магистрален водопровод, минаващ през имота. Новообразуваните урегулирани поземлени имоти УПИ III - за производствено складова дейност и УПИ V - за производствено складова дейност в кв. 132 по плана на гр. Лясковец - Промишлена зона, наследяват конкретното предназначение, назначено с План за регулация на гр. Лясковец - Промишлена зона, одобрен със Заповед № 865/12.07.1995 г. Установени са следните устройствените показатели: височина до 15м, максимална плътност на застрояване 80%, максимална интензивност на застрояване Кинт 2.5, минимална озеленена площ 20% от които 1/3 за дървесна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Подробният устройствен план да се процедира при условията и по реда на ЗУТ. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1170 от 08.06.2021г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.