Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-898 #1 / 09.06.2021 г. 09.06.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: С Решение № 271 по Протокол № 32 от заседание на Общински съвет -Лясковец, проведено на 31.05.2021г.: 1. Общински съвет - Лясковец дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване (ПУП - ПР - ПЗ) на гр. Лясковец, за имоти извън границите на урбанизирана територия, представляващи поземлени имоти (ПИ) с идентификатор 44793.143.22 и 44793.143.21 и обединяването им с ПИ с идентификатор 44793.143.68 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, местност „Клена”, с цел разширение на съществуваща складова база на „С И Д” АД с ЕИК 202903288. 2. Общински съвет - Лясковец одобрява задание за изработване на ПУП - ПР - ПЗ, съгл. чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ за имоти извън границите на урбанизирана територия, представляващи поземлени имоти (ПИ) с идентификатор 44793.143.22 и 44793.143.21 и обединяването им с ПИ с идентификатор 44793.143.68 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, местност „Клена”. 3. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящето решение не подлежи на оспорване.