Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-1282 #1 / 18.06.2021 г. 18.06.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1171 от 08.06.2021г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) VI - за производство на растителни масла и складови дейности в кв. 127 по действащия ПУП - ПР на гр. Лясковец, общ. Лясковец, като съгласно чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ за имота се създава градоустройствена основа с цел строителство на сгради и съоръжения за производствени нужди със следните устройствени показатели: височина - не се нормира, начин на застрояване - свободно, максимална плътност на застрояване 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт 2, минимална озеленена площ 30% от които 1/3 за дървесна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1171 от 08.06.2021 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.