Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-522 #3 / 18.06.2021 г. 18.06.2021 На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 1235/ 17.06.2021 год. на Кмета на Община Лясковец е одобрен Проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване (ЧИ на ПУП - ПР - ПЗ) на с. Драгижево, общ. Лясковец, в кв. 28, с който се предвижда УПИ IV-440 и УПИ V-441 да се обединят в един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот - УПИ IV-440,441 в кв. 28 с площ 2204 кв.м. За новообразувания имот УПИ IV-440,441 в кв. 28 по ПУП - ПР на с. Драгижево, общ. Лясковец се запазва устройствената зона „Жм“ - зона за жилищно застрояване с височина до 10м. и следните устройствени показатели: начин на застрояване - свободно, максимална плътност на застрояване 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт 1.2, минимална озеленена площ 40% от които 1/3 за дървесна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заинтересуваните лица в 14 - дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, могат да обжалват издадената Заповед чрез Кмета на Община Лясковец пред Административен съд Велико Търново.

Заповед №1235 / 17.06.2021 г.