Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-653 #2 / 18.06.2021 г. 18.06.2021 На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 1234/ 17.06.2021 год. на Кмета на Община Лясковец е одобрен Проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване (ПУП - ПР - ПЗ) на с. Козаревец, общ. Лясковец, в обхвата на поземлен имот № 395 по Кадастралния план на с. Козаревец, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) I-451 в кв. 62 по действащия ПУП - ПР на с. Козаревец, общ. Лясковец, като съгласно § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ се правят следните промени: Поземлен имот № 395 по Кадастралния план на с. Козаревец, общ. Лясковец, е с неприложена регулация към имот с № 396 - на запад и към имот № 394 - на изток. Уличната регулация е приложена. Проектът предвижда прилагане на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ, като вътрешните регулационни линии бъдат поставени в съответствие със съществуващите имотни граници на ПИ № 395 при спазване разпоредбите на ЗУТ. Образува се нов УПИ I-395, кв. 62 с площ 712 м2. Създава се градоустройствена основа с цел изграждане на основно ниско застрояване. За новообразувания имот УПИ I-395, кв. 62 по ПУП - ПР на с. Козаревец, общ. Лясковец, се назначават следните устройствени показатели: височина до 10м., начин на застрояване - свободно, максимална плътност на застрояване 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт 1.2, минимална озеленена площ 40% от които 1/3 за дървесна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заинтересуваните лица в 14 - дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, могат да обжалват издадената Заповед чрез Кмета на Община Лясковец пред Административен съд Велико Търново.

Заповед №1234 / 17.06.2021 г.