Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-1187 #3 / 18.06.2021 г. 18.06.2021 На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 1236/ 17.06.2021 год. на Кмета на Община Лясковец е одобрен Проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV - за производствено складова дейност в кв. 132 по действащия ПУП - ПР на гр. Лясковец, общ. Лясковец, като съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ се правят следните промени: Урегулиран поземлен имот: УПИ IV - за производствено складова дейност в кв. 132 по действащия ПУП - ПР на гр. Лясковец, който има отреждане „за производствено складова дейност“ получава ново преотреждане - „за производствено складова дейност и обществено обслужване“, като става УПИ IV - за производствено складова дейност и обществено обслужване в кв. 132. Със същата заповед е одобрен Проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV - за производствено складова дейност в кв. 132 по действащия ПУП - ПР на гр. Лясковец, общ. Лясковец, който е получил ново отреждане: УПИ IV - за производствено складова дейност и обществено обслужване в кв. 132. За новообразувания имот УПИ IV - за производствено складова дейност и обществено обслужване се създава градоустройствена основа с цел изграждане на сгради за обществено обслужване. Назначава се устройствена зона - „смесена многофункционална устройствена зона (Смф)“ със следните устройствени показатели: височина на застрояване до 10м., начин на разполагане - свободно, максимална плътност на застрояване Пзастр. до 50%, максимална интензивност на застрояване Кинт до 1, минимална озеленена площ 30%, като 1/3 е за едроразмерна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заинтересуваните лица в 14 - дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, могат да обжалват издадената Заповед чрез Кмета на Община Лясковец пред Административен съд Велико Търново.

Заповед №1236 / 17.06.2021 г.