Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец подписа Административен договор №BG05M9OP001-6.002-0167-C01 по проект „Патронажна грижа + в Община Лясковец“ 01.07.2021 На 29.06.2021 г. Община Лясковец подписа Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0167-C01 с Министерството на труд и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията COVID – 19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-6.002-0167-C01 „Патронажна грижа + в Община Лясковец“. Проектът предвижда изпълнението на дейности в две направления: - Направление I – дейност „Патронажна грижа“. Очаквано стартиране на дейността: 01.08.2021 г. В рамките на Направление 1 ще се осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга, насочена към 37 възрастни хора и лица с увреждания и от уязвими групи, в т.ч.- лица, засегнати от COVID-19. Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч.-психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и заплащане на битови сметки със средства на потребителите и др.), които се предоставят до 2 часа на ден за срок от 12 месеца. Дейностите ще се предоставят от специализиран екип – медицински сестри, психолог, социални асистенти и др. - Направление II – дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“. Очаквано стартиране на дейността: 01.08.2021 г. В рамките на Направление 2 ще се осигури реализирането (за 12 месеца) на следните поддейности, насочени към 9 служители в двете социални услуги /Център за обществена подкрепа и Дневен център за стари хора/ – държавно делегирани дейности, на територията на Община Лясковец, обслужващи 40 потребители, а именно: 1. Осигуряване на ЛПС (лични предпазни средства) за служители и потребители на социалните услуги ДДД; 2. Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности; 3. Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID19; 4. Въвеждане на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите ДДД; 5. Осигуряване на компютърна техника и др. с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно. Продължителността на проекта ще бъде 13 месеца, като предоставянето на патронажната грижа и дейностите за превенция на COVID – 19 в социалните услуги – делегирани от държавата дейности е за период 12 месеца, считано от 01.08.2021 г. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 134 498,55 лв., в това число разходи по линия на Европейски социален фонд 134 498,55 лв. Срока на изпълнение на Договора по проект BG05M9OP001-6.002-0167-C01 „Патронажна грижа + в Община Лясковец“ е от 01.07.2021 г. – 01.08.2022 г.

Обява