Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец обявява прием на заявления от желаещи да ползват почасови здравно-социални услуги в домашна среда по одобрен проект „Патробажна грижа + в Община Лясковец“ 05.07.2021 Община Лясковец обявява прием на заявления от желаещи да ползват почасови услуги в домашна среда по одобрен проект „Патробажна грижа + в Община Лясковец“, по договор за БФП № BG05M9OP001-6.002-0167-C01 от 29.06.2021 г. финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. Всеки потребител ще получава почасови интегрирани здравно – социални услуги и психологическа подкрепа съобразно нуждите си в домашна среда, които ще се предоставят от наети специалисти по проекта. Здравно – социалните услуги се предоставят по настоящ адрес, независимо дали постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност е в същото или друго населено място. Кандидатите, които могат да ползват услугите трябва да попадат следните целеви групи: - Възрастни хора над 54 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; - Хора с увреждания и в невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от грижа, в т.ч. с чужда и без чужда помощ; - Лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID – 19. Нямат право да ползват услуги по настояща схема лица, които получават едновременно същата услуга в рамките на други операции по ОП РЧР и/или други мерки с национални и международни източници на финансиране както и такива, ползващи сходни услуги в общността. Желаещите да ползват услугата „патронажна грижа“ подават заявление в Информационен център на Община Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1. Документите, които трябва да се подадат са следните: - Заявление от кандидат – потребителя /по образец/ или от негов законен представител /Приложение № 1/; - Декларация за съгласие за обработване на лични данни; - Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидат – потребителя /ЕР на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи/.   Документи ще се приемат от 05.07.2021 г. в Информационен център в гр. Лясковец. Потребителите може да кандидатстват за включване в проекта през целия период на предоставяне на услугата. Лице за контакти: Ралица Славова – Ръководител проект; тел. 061922385.

Документи за кандидатстване