Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-1331 #1 / 06.07.2021 г. 07.07.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1338 от 25.06.2021г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Драгижево, общ. Лясковец, в обхвата на урегулирани поземлени имоти УПИ VIII-91 и УПИ IX-91 в кв. 61 по действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Драгижево, общ. Лясковец, като съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ се правят следните промени: Променя се уличната регулационна линия в участъка пред засегнатите урегулирани поземлени имота - УПИ VIII-91 и УПИ IX-91 в кв. 61 по ПУП - ПР на с. Драгижево, като новата улична регулационна линия да съвпада със съществуващата кадастрална граница на поземлените имоти. Със същата заповед е разрешено да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на с. Драгижево, общ. Лясковец, в обхвата на урегулираните поземлени имоти УПИ VIII-91 и УПИ IX-91 в кв. 61 по действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Драгижево, общ. Лясковец. Урегулираните поземлени имоти (УПИ) VIII-91 и УПИ IX-91, предмет на плана са отредени за ниско жилищно застрояване. Застроени са с жилищни сгради и постройки на допълващото застрояване. В действащия Подробен устройствен план за улична регулация на с. Драгижево, общ. Лясковец, одобрен със Заповед № 1178/02.02.1962 г. е предвидено ул. „Ивайло“ и зоната на кръстовището между нея и ул. „Мальовица“ на юг и югоизток от кв. 61 да бъде разширена за сметка на част от поземлен имот с кадастрален № 91. За времето от одобряване на плана за улична регулация досега - повече от 50 години, частта от имот с кадастрален № 91 не е отчуждена за улица и уличната регулация не е проведена. Община Лясковец в законоустановения 10-годишен срок по чл. 208 от ЗУТ не е проявила интерес да отчужди частта от имота, отредена за улична регулация, а в същото време собственикът на имота има инвестиционни намерения, които не могат да се осъществят при неуредени регулационни отношения. За населеното място няма действащ план за застрояване. Съгласно установения начин на ползване, прилежащата на имота територия се причислява към зона „Жм“ - жилищна устройствена зона с преобладаваща малка височина и устройствени показатели съобразно граничните за зона „Жм“ в Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, които са следните: максимална плътност на застрояване Пзастр. до 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт до 1.2, минимална озеленена площ 40%, като 1/3 е за едроразмерна растителност. Застройките в урегулирани поземлени имоти (УПИ) VIII-91 и УПИ IX-91 в кв. 61 по действащия ПУП - ПР на с. Драгижево, общ. Лясковец, са с височина до 10м, разположени свободно в зоната между ограничителни линии на застрояване, на 3м от странични дворищно-регулационни граници и по улично-регулационни граници, като в пресечната точка на уличните регулационни линии, линията на застрояване отстъпва 2м в съответствие с чл. 27, ал. 2 от ЗУТ. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1338 от 25.06.2021г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.