Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за стартиране на процедура за набиране на предложения за местни инициативи сесия 2021 07.07.2021 Настоятелство на Фонд за подкрепа на местни инициативи - Община Лясковец, в изпълнение на Решение №277 от Протокол №33 от заседание на Общински съвет Лясковец от 14.06.2021 г. и на основание чл.10 от Правила за организацията, дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец, в Община Лясковец, обявява стартиране на процедура за набиране на предложения за местни инициативи сесия 2021. Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Правила за организацията, дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец и насоки и критерии за сесия 2021 г. Обща стойност на финансовата подкрепа за една инициатива: 3 000 лева Общ бюджет на Фонд за подкрепа на местни инициативи в община Лясковец за 2021 г. - 13 000 лева Краен срок за подаване на предложенията: до 17:00 часа на 20.08.2021 г. Подробна информация за кандидатите е включена в приложените Насоки и критерии за местни инициативи и Формуляр за финансова подкрепа. Проектни предложения за финансова подкрепа на местна инициатива се изпращат по електронна поща (в pdf и/или word формат) на адрес proekti@lyaskovets.bg, както и на хартиен носител в сградата на бившия Младежки дом в Лясковец. Предложения ще се приемат до 17.00 часа на 20.08.2021 г. за проектни предложения, внесени на ръка. За проектни предложения, изпратени по поща, важи датата на пощенското клеймо. Формулярите за кандидатстване, придружаващите документи, както и подробна информация, може да получите на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg или на интернет страницата на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец - Стражица” - www.mig-zaedno.eu. Въпроси, свързани с процедурата и реда за кандидатстване може да задавате на: г-жа Мария Петкова, Експерт на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”, тел. 0894 / 621 167, е-mail: maria2021@abv.bg и Йордан Николов, Главен специалист „Евроинтеграция“ в община Лясковец, e-mail: proekti@lyaskovets.bg.   Фондът се реализира в рамките на проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности“, на сдружение „Платформа АГОРА“ в партньорство с община Лясковец. Финансирането на фонда за 2021 г. е осигурено от Платформа АГОРА и Община Лясковец.

Формуляр за финансова подкрепа и Насоки и критерии за местни инициативи