Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-1489 #1 / 09.07.2021 г. 09.07.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1341 от 25.06.2021 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-852 и УПИ XX-852 в кв. 111 по действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, като съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ се предвиждат следните промени: Вътрешната регулационна граница между засегнатите урегулирани поземлени имоти УПИ VIII-852 и УПИ XX-852 да се промени, като част от УПИ XX-852 с площ 178 м2 да преминат към УПИ VIII-852. Площта на урегулираните поземлени имоти се променя както следва: УПИ VIII-852 става 922 м2, а УПИ XX-852 става 452 м2. Във връзка с изтеклите срокове за отчуждителни процедури по чл. 208 от ЗУТ се предвижда уличните регулационни линии пред урегулирани поземлени имоти (УПИ) VIII-852 и УПИ XX-852 да се поставят в съответствие с кадастралната граница на поземлените имоти. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1341 от 25.06.2021 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.