Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Медицинска сестра” по проект: „Патронажна грижа+ в община Лясковец “ 14.07.2021 Във връзка с реализацията на проект „Патронажна грижа+ в община Лясковец”, финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0167-C01 от 29.06.2021 г. по процедура № BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 година, финансирана от ЕСФ и необходимостта от провеждане на подбор на кандидатите за заемане на длъжността „Медицинска сестра” по проект: „Патронажна грижа+ в община Лясковец”, Община Лясковец обявява свободно работно място за заемане на длъжността „Медицинска сестра” по проект: „Патронажна грижа+ в община Лясковец” при следните условия: I. Изисквания към кандидатите: Кандидатите за заемане на длъжността: „Медицинска сестра” по проект: „Патронажна грижа+ в община Лясковец” за територията на с. Джулюница, общ. Лясковец, трябва: 1. да притежават диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър”, област на висше образование „Здравеопазване и спорт”, професионално направление „Медицина”; 2. да не са осъждани; 3. да са физически и психически здрави; 4. да притежават личностни качества като отговорност, лоялност, инициативност, комуникативност. II. Информация за длъжността: Длъжността „Медицинска сестра” по проект: „Патронажна грижа+ в община Лясковец” за територията на с. Джулюница, общ. Лясковец е с код по НКПД 2216001. Основните задължения, включени в нея са следните: 1. предоставя грижи и помощ в дома на потребителите, които се нуждаят от съответния вид грижи; 2. оказва първа помощ на потребителите при необходимост; 3. извършва медицински процедури на потребителите; 4. провежда здравни беседи и срещи на здравни теми в дома на потребителите. ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им: За участие в процедурата по подбор за заемане на длъжността: „Медицинска сестра” по проект: „Патронажна грижа+ в община Лясковец” за територията на с. Джулюница, общ. Лясковец, кандидатите трябва да представят следните документи: 1. Писмено заявление за участие в подбора (по Образец № 1), в което описват всички приложени документи; 2. Диплома за завършено висше образование (копие и оригинал за сверяване); 3. Мотивационно писмо; 4. Професионална автобиография (CV); 5. Документ за самоличност (копие и оригинал за сверяване); 6. Документи, удостоверяващи професионалния опит (копия и оригинали за сверяване) - при наличие на такива; 7. Документ за допълнителна квалификация (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такава; 8. Декларация - съгласие за обработване на лични данни (по Образец № 2). При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите копия за сверяване. Документите за кандидатстване за длъжността се подават лично или чрез пълномощник в стая №7 в сградата на общинска администрация Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа. Краен срок за подаване на документи – 21.07.2021 г. (сряда) до 17:00 часа. IV. Начин на провеждане на подбора: Подборът на кандидати ще се проведе по следния начин: 1. Подбор по документи; 2. Интервю – събеседване с допуснатите на първи етап кандидати.

Документи за кандидатстване