Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Портиер” по Проект „Патронажна грижа+ в община Лясковец “ 14.07.2021 Във връзка с реализацията на проект „Патронажна грижа+ в община Лясковец”, финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0167-C01 от 29.06.2021 г. по процедура № BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 година, финансирана от ЕСФ и необходимостта от провеждане на подбор на кандидатите за заемане на длъжността „Портиер” по проект: „Патронажна грижа+ в община Лясковец” Община Лясковец обявява 2 (две) свободни работни места за заемане на длъжността „Портиер” по проект: „Патронажна грижа+ в община Лясковец” при следните условия: I. Изисквания към кандидатите: Кандидатите за заемане на длъжността: „Портиер” по проект „Патронажна грижа+ в община Лясковец”, трябва: 1. да притежават средно образование; 2. да не са осъждани; 3. да са физически и психически здрави; 4. да притежават личностни качества като отговорност, лоялност, инициативност, комуникативност. II. Информация за длъжността: Длъжността „Портиер” по проект „Патронажна грижа+ в община Лясковец” е с код по НКПД 96210009. Основните задължения, включени в нея са следните: - Осъществява пропускателния режим и контролира влизането и излизането в сградата, като следи за спазване на противоепидемиологичните мерки свързани с неразпространението на COVID-19. Работните места на длъжността „Портиер” по проект: „Патронажна грижа+ в община Лясковец” са в „Дневен център за стари хора“ – гр. Лясковец и в „Център за обществена подкрепа“ – гр. Лясковец. ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им: За участие в процедурата по подбор за заемане на длъжността: „Портиер” по проект: „Патронажна грижа+ в община Лясковец”, кандидатите трябва да представят следните документи: 1. Писмено заявление за участие в подбора (по Образец № 1), в което описват всички приложени документи; 2. Диплома за завършено средно образование (копия и оригинали за сверяване); 3. Професионална автобиография (CV); 4. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (по Образец № 2). При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите копия за сверяване. Документите за кандидатстване за длъжността се подават лично или чрез пълномощник в стая №7 в сградата на общинска администрация Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа. Краен срок за подаване на документи – 21.07.2021 г. (сряда) до 17:00 часа. IV. Начин на провеждане на подбора: Подборът на кандидати ще се проведе по следния начин: 1. Подбор по документи.

Документи за кандидатстване