Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Психолог” по проект: „Патронажна грижа+ в община Лясковец “ 14.07.2021 Във връзка с реализацията на проект „Патронажна грижа+ в община Лясковец”, финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0167-C01 от 29.06.2021 г. по процедура № BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 година, финансирана от ЕСФ и необходимостта от провеждане на подбор на кандидатите за заемане на длъжността „Психолог” по проект: „Патронажна грижа+ в община Лясковец”, Община Лясковец обявява свободно работно място за заемане на длъжността „Психолог” по проект: „Патронажна грижа+ в община Лясковец” при следните условия: I. Изисквания към кандидатите: Кандидатите за заемане на длъжността: „Психолог” по проект: „Патронажна грижа+ в община Лясковец”, трябва: 1. да притежават диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, област на висше образование „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление „Психология”; 2. да има добра компютърна грамотност MS Office (Word, Excel), Internet и съответните практически умения; 3. да не са осъждани; 4. да са физически и психически здрави; 5. да притежават личностни качества като отговорност, лоялност, инициативност, комуникативност. II. Информация за длъжността: Длъжността „Психолог” по проект „Патронажна грижа+ в община Лясковец” е с код по НКПД 26346001. Основните задължения, включени в нея са следните: 1. провежда разговори или терапевтични интервюта с потребителите с цел консултации и последваща терапия; 2. изслушва и консултира потребители; 3. изготвя хипотези за различни поведенчески и личностни характеристики. ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им: За участие в процедурата по подбор за заемане на длъжността: „Психолог” по проект „Патронажна грижа+ в община Лясковец”, кандидатите трябва да представят следните документи: 1. Писмено заявление за участие в подбора (по Образец № 1), в което описват всички приложени документи; 2. Диплома за завършено висше образование (копие и оригинал за сверяване); 3. Мотивационно писмо; 4. Професионална автобиография (CV); 5. Документ за самоличност (копие и оригинал за сверяване); 6. Документи, удостоверяващи професионалния опит (копия и оригинали за сверяване) - при наличие на такива; 7. Документ за допълнителна квалификация (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такава; 8. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (по Образец № 2). При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите копия за сверяване. Документите за кандидатстване за длъжността се подават лично или чрез пълномощник в стая № 7 в сградата на общинска администрация Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа. Краен срок за подаване на документи – 21.07.2021 г. (сряда) до 17:00 часа. IV. Начин на провеждане на подбора: Подборът на кандидати ще се проведе по следния начин: 1. Подбор по документи; 2. Интервю – събеседване с допуснатите на първи етап кандидати.

Документи за кандидатстване