Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-1377 #1/ 30.07.2021 г. 30.07.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1614 от 29.07.2021г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на поземлен имот (ПИ) 44793.122.66 и ПИ 44793.122.54 по Кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, местност „Тополите“, като съгласно чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ за имота се създава градоустройствена основа с цел да се определи предвидената в Общия устройствен план (ОУП) на гр. Лясковец устройствена зона, ново конкретно предназначение на имота и промяна на земеделска земя за неземеделски нужди. Територията е предвидена за зона от типа Смф – смесена многофункционална устройствена зона и следните устройствени показатели: максимална височина 10м, начин на застрояване - свободно, максимална плътност на застрояване 50%, максимална интензивност на застрояване Кинт-1, минимална озеленена площ 30% от които 1/3 за дървесна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Определя се конкретно предназначение на имота – „за авторемонт и търговия“. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1614 от 29.07.2021г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.