Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за изготвени предварителни регистри 04.08.2021 Община Лясковец и Общинска служба по земеделие - гр. Лясковец уведомяват всички собственици и ползватели на земеделски земи, които са подали декларации по чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и заявления и чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че са изготвени предварителни регистри по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ. Същите се намират в Общинска служба по земеделие - гр. Лясковец, в съответните кметства на територията на община Лясковец и са на разположение на всички ползватели на земеделски земи. Промени в предварителните регистри могат да се правят на основание чл. 72, ал. 5 от ППЗСПЗЗ до 15.08.2021 г.