Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Мерки за предотвратяване на пожари 06.08.2021 Пожарът е неконтролирано горене, което нанася щети. За да има процес на горене е необходимо създаването на горима среда и наличието на източник на запалване. Това означава, че за процеса на горене трябва да са налице три предпоставки: наличие на горими материали, на кислород за поддържане на горенето и източник на запалване. Всички мерки за пожарна безопасност (правила, норми и др.) са основани на елиминиране на една от тези три предпоставки и намаляване влиянието на опасните фактори при пожар за здравето и живота на хората. Не само откритият огън може да бъде източник на запалване, а и нагрети предмети над температурата на запалване на дадено вещество (материал). Чрез процеса на топлопренасяне, запалване може да възникне в място (помещение), което не е в съседство с източника на топлина. Често опасните фактори на пожара върху човешкия организъм се подценяват. Това е не само високата температура, а на първо място отделяните токсични продукти, особено при горенето на синтетични материали, така характерни за бита днес. Съвременното разбиране на качеството на живот включва пожарообезопасеността на жизнената среда или привеждането ѝ в съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност. Спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност са отговорност на всеки гражданин, а нарушаването им може да застраши не само личната собственост, но и живота на близките. Противопожарната култура е съществена част от съвременната култура. Тя включва знания за пожароопасните свойства на веществата и материалите, поведението им при пожар, мерките за предотвратяване на пожар, създаването на предварителни условия за пожарогасене и ограничаване на неблагоприятните последици от възникнал пожар, умения за действие при пожар и др. Формирането на противопожарна култура трябва да започне от ранна детска възраст, за което от голямо значение е личният пример на по-възрастните.   1. ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ И РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАРИ Напомняме абсолютната законова забрана за изгаряне на растителни отпадъци в земеделските земи! Чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи забранява „изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи”. Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня. В дворовете палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата. Никога не оставайте накладения огън без наблюдение! Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности. Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, козари, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти. Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд. Особена е отговорността за недопускането на пожари на председателите на кооперации, собствениците и ползвателите на селскостопански земи, както и на кметовете на населените места. За да бъде опазена реколтата, за работа в узрели зърнени масиви се допуска само изправна земеделска техника (удостоверено със специален стикер) и на изправна транспортна и друга техника, оборудвана с пожарогасители и монтирани искрогасители на изпускателните тръби. При движение на земеделската и транспортната техника не бива да се допуска буксуване и допир на ауспуха до суха растителност. Не се допуска паркиране и ремонтиране на земеделска и транспортна техника в близост до узрели зърнени масиви. При откриване на признаци на пожар в полето, търсете най-бързата възможност за подаване на съобщение за пожар на тел. 112.   2. ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ ОТ ПОЖАРИ. Горските пожари нанасят сериозни щети на околната среда. Те се разпространяват бързо на големи площи в пресечени местности и труднодостъпни за пожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Характерно за горските пожари е това, че (вследствие на вятъра и турбулентните въздушни течения при пожар) фронтът на пожара често променя посоката си. Поради това, за ликвидирането им се изискват значителни сили и средства. Пожарната статистика показва, че в 1 % от случаите горските пожари се причиняват от мълнии, а в останалите 99 % причина за огнените бедствия е била човешката небрежност. За да опазим зеленото богатство на страната от пожари, стриктно трябва да спазваме противопожарния ред в горите. Особено бдителни по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да сме както в гората, така и в близост до залесени площи. Горската постеля от изсъхнали листа и треви е леснозапалима дори от сравнително слаби източници на запалване с краткотрайно действие (хвърлена кибритена клечка), което допринася за бързото разпространение на горенето. Повишена пожарна опасност крие небрежното пушене. Хвърлянето на не изгасени фасове може да предизвика неконтролируема огнена стихия. Не изхвърляйте фасове от автомобилите, с които преминавате покрай или през горски участъци. Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефектът на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци. Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са съоръжени с искрогасители. Не палете огън в гората, освен на специално обозначените и устроени за това туристически места. Преди да запалите огън се уверете, че имате осигурени количества вода за загасяване на огъня при поява на вятър и при тръгване. Подгответе тупалки – от гума или от зелени клони, с които да действате в случай на възникване на пожар. Никога не палете огън при наличие на вятър – той може да разнесе искри и топли частици на големи разстояния. Разчистването от сухи клони и др. в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне! Особено отговорни по отношение на мерките за пожарна безопасност в горите трябва да бъдат туристите, ловците, гъбарите, секачите и др. Ако Вие сте собственици на гори, трябва да знаете, че сте задължени да спазвате и изпълнявате всички лесоустройствени мероприятия, които са предвидени в нормативната уредба по отношение на стопанисването на горите. Проучете задълбочено нормативната уредба и търсете съдействието от компетентните органи. При забелязване на признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци) е необходимо бързо да оцените обстановката – възможно най-точно да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронтът на придвижване на горенето и скоростта на разпространение на пожара. Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от вас зависи техният живот - своевременно подайте точно и ясно съобщение за пожар. Ако запалването е в начална фаза, с пръст, пясък и тупалки от зелени клони, пожарът може да бъде предотвратен. Ако сте в група, един от вас трябва да съобщи за възникналия пожар, а останалите – да обединят усилията си за локализиране на запалването до пристигането на органите за пожарна безопасност и спасяване и гасаческите групи, сформирани от кметовете на населените места. В условия на пожар пазете дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя, и задължително предпазвайте дихателните си пътища чрез намокрени кърпи и др. тъкани. При опасност от бързо усложняване на обстановката, търсете безопасен път за напускане – в посока, обратна на вятъра или покрай естествени и изкуствени водни басейни. След като избегнете опасността, не бива да ви напуска мисълта по най-бързия начин да подадете съобщение за забелязания от вас пожар – на тел. 112, в местното лесничейство, в кметството на населеното място. Ако от вашия автомобил забележите признаци на горски пожар, незабавно подайте съобщение за пожара! Вашата съобразителност може да предотврати големи щети и да спести значителни разходи по овладяването на усложнената обстановка.   3. ДА НАУЧИМ ДЕЦАТА ДА СЕ ГРИЖАТ ЗА СВОЯТА БЕЗОПАСНОСТ Детската игра с огън е една от честите причини за пожар, а животът на детето е безценен. 0То трябва да разбере това от Вас и да гледа на живота си като на най-ценното богатство. Спазвайте следните превантивни мерки: • не оставайте на достъпни места и най-малките източници на запалване, като кибрит и запалки. Обезопасете контактите със специални предпазители; • особено опасно е да оставяте детето само до отоплителни електроуреди с открити реотани; • упражнявайте непрекъснат надзор над игрите му – в къщи и на открито. Колкото повече пораства детето, толкова любопитството му нараства. То иска да знае и да може всичко като възрастните. Възползвайте се от това и давайте личен пример с поведението си по спазване на правилата за пожарна безопасност. Отговаряйте на въпросите му възможно най-изчерпателно и се опитвайте да му обяснявате смисъла на мерките за пожарна безопасност и защо се изисква стриктното им спазване. На съвременните родители е трудно да бъдат непрекъснато до детето си. Ако се наложи да оставите за малко детето само вкъщи, обезопасете предварително помещението и дома. Никога не заключвайте вратите – те са пътят за евакуация и спасение на децата в случай на пожар. Учете Вашето дете да разпознава местата вкъщи, където може да възникне пожар и предметите, които могат да го предизвикат. Заедно с него тренирайте преминаването по пътя за евакуация от дома. Уточнете мястото, където може да се скрие, когато не може да избяга при пожар. Добре е това да бъде банята при пуснат душ и поставяне на намокрена маска на устата и носа. Накарайте детето да научи телефонът за съобщение при пожар - тел. 112. Научете го за точния адрес, на който живеете, и какво трябва да съобщи на тел. 112 при откриване на признаци на пожар. Обяснете на детето защо не бива: • да си играе с кибрит, запалка, свещ или друго нещо, с което може да предизвика пожар; • да слага дрехи, обувки или играчки в близост до отоплителните уреди; • да играе с фойерверки и пиратки! • никога да играе с леснозапалими и горими течности; • да се крие при пожар на места, където трудно ще бъде открито от пожарникарите; • при пожар в горящото помещение да отваря допълнително прозорците – допълнителният кислород ще усили горенето; • при пожар да изпада в паника и да ползва асансьор. Обяснете на детето защо трябва: • винаги да проверява дали е изключило електрическите уреди, когато свърши работа с тях; • да съобщи веднага на родителите си или на някой възрастен, ако види, че някой играе с огън; • при възникване на пожар да съобщи за това веднага на съсед или възрастен; • да телефонира на тел. 112, за да предаде съобщение за пожар в случай, че животът му не е в непосредствена опасност; • при подаване на съобщение за пожар да говори ясно и бавно, като подаде информация къде и какво гори, има ли застрашени хора.   В случай, че все пак в дома възникне пожар, детето трябва да знае и да умее да прилага няколко прости правила: • да запази самообладание и да позвъни на тел. 112. Да каже точния адрес и какво гори; • да напусне дома по най-късия път, а ако стълбището е задимено, да не ползва асансьор; • ако стаята се изпълни с дим, да се движи приведено към пода или пълзешком (ако няма видимост, покрай стената) и ако има възможност, да постави на устата и носа си навлажнена кърпа; • ако пътят му за евакуация по стълбище или друг изход навън е блокиран или задимен, да излезе на балкон или открит прозорец и да алармира, че се намира в опасност – с викове, ръкомахания и други; • да не скача от прозорци и балкони, а да чака да бъде открит от пожарникарите; • да не се връща за нищо в къщи, защото животът му е по-ценен от всички играчки, дори и от домашните любимци; • ако не може да избяга навън, да се скрие в банята! Да затвори вратата и да пусне душа; • ако дрехите му се подпалят, да спре, да закрие лицето си с ръце и да се търкаля на пода, докато пламъците угаснат.   4. ДА СЕ ПОГРИЖИМ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА БЛИЗЪК ИЛИ СЪСЕД, КОЙТО Е ТРУДНО ПОДВИЖЕН ИЛИ БОЛЕН Трябва ли да припомняме, че това е най-рисковата група при пожар! Обезопасете в противопожарно отношение дома или окажете съдействие за това. Особено важно в такива случаи е осигуряването на възможност за незабавна телефонна връзка с тел. 112. При пушачи трябва да бъдат осигурени специални негорими съдове за събиране на угарки. От решаващо значение е осигуряването на максимално безопасни отоплителни уреди, които да са поставени на безопасно разстояние от покривката на леглото, завивките и други горими материали. Всички отоплителни уреди трябва да са стабилно укрепени. Затрудненото придвижване на Вашия близък край отоплителен уред не трябва да води до преобръщането му. Подменете амортизираните и морално остарели електро и отоплителни уреди и съоръжения с такива със съвременни средства за защита. С времето изолацията на старите електрически проводници се износва и оголените или прогорели места могат да станат източник на запалване. Подменете ги с нови. По възможност осигурете на Вашите близки допълнителна помощ в домакинството или окажете съдействие за включване в системата на социалния патронаж. Поемете своята отговорност в грижите за Вашите близки!