Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост 17.08.2021 Заповед №1743 / 16.08.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три стопански години, считано от стопанска 2021/2022 година на следния имот - частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор: №44793.41.560 (номер по предходен план 000560), находящ се в землището на гр. Лясковец, трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване (НТП): друг вид земеделска земя, категория: трета, с площ 17 889 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост (АОС - ч) № 278 / 24.06.2021 г.

Заповед №1743 / 16.08.2021 г.