Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-1675 #1 / 17.08.2021 г. 17.08.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1468 от 12.07.2021г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Драгижево, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ XI-63,64,65 в кв. 1 по действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Драгижево, общ. Лясковец, като съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ се правят следните промени: Урегулираният поземлен имот, предмет на плана, попада в жилищната зона на населеното място. Има лице на две улици, като се предвижда уличната регулационна линия на улица с о.т. 7-209 и улица с о.т. 209-208 да се измени, като се проектира да върви по съществуващата кадастрална граница на УПИ XI-63,64,65 в кв. 1. Площ на УПИ XI-63,64,65 по документ за собственост - 700 м2; Площ на УПИ XI-63,64,65 след корекция - 617 м2. Със същата заповед е разрешено да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на с. Драгижево, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ XI-63,64,65 в кв. 1 по действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Драгижево, общ. Лясковец. За населеното място няма действащ план за застрояване. Съгласно установения начин на ползване, прилежащата на имота територия се причислява към зона „Жм“ - жилищна устройствена зона с преобладаваща малка височина и устройствени показатели съобразно граничните за зона „Жм“ в Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, които са следните: максимална плътност на застрояване Пзастр. до 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт до 1.2, минимална озеленена площ 40%, като 1/3 е за едроразмерна растителност. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ Заповед № 1468 от 12.07.2021г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.