Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-2236 #1 / 17.08.2021 г. 17.08.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1756 от 17.08.2021г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Драгижево, общ. Лясковец, в обхвата на урегулирани поземлени имоти (УПИ) XI-652, УПИ XII-651 и УПИ XVII-649 в кв. 50 и улица с о.т. 94-95-96 по действащия ПУП - ПР на с. Драгижево, общ. Лясковец, като съгласно чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ се предвиждат следните промени: - Вътрешните регулационни линии между засегнатите урегулирани поземлени имоти: УПИ XI-652, УПИ XII-651 и УПИ XVII-649 да се приведат в съответствие със съществуващите кадастрални граници на поземлените имоти, съгласно разпоредбите на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ. - Да се промени уличната регулация на улица с о.т. 94-95-96 в частта пред урегулиран поземлен имот УПИ XI-652, като новата улична регулационна линия да върви по кадастралната граница на поземления имот. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1756 от 17.08.2021г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.