Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Покана за обществено обсъждане на Проект за промяна на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Лясковец - Стражица 27.08.2021 Уважаеми дами и господа - представители на местната власт, земеделски производители, микропредприятия, малък и среден бизнес, НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др., СНЦ „МИГ Лясковец - Стражица“, Ви кани за участие в Обществено обсъждане на Проект за промяна на Стратегия за ВОМР, Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие №РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020“. Срок на Общественото обсъждане на Проект за изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ: Дата на откриване: 26 август 2021 г. Дата на приключване: 6 септември 2021 г., 17:30 ч.

Покана за обществено обсъждане на Проект за промяна на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Лясковец - Стражица