Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-1302 #2 / 02.09.2021 г. 02.09.2021 На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 1846/ 30.08.2021 год. на Кмета на Община Лясковец е одобрен Проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Джулюница, общ. Лясковец, в обхвата на урегулирани поземлени имоти: УПИ V-387 и УПИ XVII - за търговски нужди в кв. 18 по действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Джулюница, общ. Лясковец, с който се предвижда урегулираните поземлени имоти - УПИ V-387 и УПИ XVII - за търговски нужди, да се обединят в един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот - УПИ XVII387 - за търговия и складове с площ 1438 м2. Със същата заповед е одобрен Проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на с. Джулюница, общ. Лясковец, в обхвата на следните урегулирани поземлени имоти: УПИ V-387 и УПИ XVII - за търговски нужди в кв. 18 по действащия ПУП - ПР на с. Джулюница, общ. Лясковец, които се обединяват в самостоятелен урегулиран поземлен имот и са получили ново отреждане: УПИ XVII387 - за търговия и складове с площ 1438 м2 в кв. 18. С проекта за Подробен устройствен план - План за застрояване се предвижда създаване на градоустройствена основа с цел изграждане на нова сграда или комплекс от сгради. За новообразувания урегулиран поземлен имот: УПИ XVII387 - за търговия и складове в кв. 18 по ПУП-ПР на с. Джулюница, общ. Лясковец, се предвижда промяна предназначението на имота в имот за нежилищна дейност - „смесена многофункционална устройствена зона (Смф)“ със следните устройствени показатели: височина на застрояване до 10м.,начин на разполагане - свободно, максимална плътност на застрояване Пзастр. до 50%, максимална интензивност на застрояване Кинт до 1, минимална озеленена площ 30%, като 1/3 е за едроразмерна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Запазва се установената зона Жм за квартала. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заинтересуваните лица в 14 - дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, могат да обжалват издадената Заповед чрез Кмета на Община Лясковец пред Административен съд Велико Търново.

Заповед №1846 / 30.08.2021 г.