Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-1757 #3 / 02.09.2021 г. 02.09.2021 На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 1847/ 30.08.2021 год. на Кмета на Община Лясковец е одобрен Проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец - Промишлена зона, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ III - за производствено складови дейности (ПСД) в кв. 132, с който се предвижда урегулиран поземлен имот УПИ III - за производствено складова дейност да се раздели на два нови самостоятелни урегулирани поземлени имота, както следва: - Урегулиран поземлен имот (УПИ) III - за производствено складова дейност - Урегулиран поземлен имот (УПИ) V - за производствено складова дейност, в кв. 132 по плана на гр. Лясковец - Промишлена зона, общ. Лясковец. Със същата заповед е одобрен Проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на гр. Лясковец - Промишлена зона, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ III - за производствено складови дейности (ПСД) в кв. 132, с който се предвижда свързано застрояване между новообразуваните имоти: УПИ III - за производствено складова дейност и УПИ V - за производствено складова дейност в кв. 132 по плана на гр. Лясковец - Промишлена зона, а към останалите урегулирани поземлени имоти: УПИ I - за текстил и производствени нужди и УПИ IV - за производствено складова дейност, ограничителната линия на застрояване е на 3м, както и на 3.5м към магистрален водопровод, минаващ през имота. Новообразуваните урегулирани поземлени имоти: УПИ III - за производствено складова дейност и УПИ V - за производствено складова дейност в кв. 132 по плана на гр. Лясковец - Промишлена зона, наследяват конкретното предназначение, назначено с План за регулация на гр. Лясковец - Промишлена зона, одобрен със Заповед № 865/ 12.07.1995 г. Установени са следните устройствените показатели: височина до 15м, максимална плътност на застрояване 80%, максимална интензивност на застрояване Кинт 2.5, минимална озеленена площ 20% от които 1/3 за дървесна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заинтересуваните лица в 14 - дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, могат да обжалват издадената Заповед чрез Кмета на Община Лясковец пред Административен съд Велико Търново.

Заповед №1847 / 30.08.2021 г.