Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-1999 #1 / 07.09.2021 г. 07.09.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1882 от 07.09.2021г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) на с. Добри дял, общ. Лясковец, в обхвата на следните поземлени имоти: - ПИ с № 128 и ПИ с № 129 по Кадастралния план на с. Добри дял, за които е отреден урегулиран поземлен имот: УПИ VIII-10 в кв. 9 по действащия ПУП-ПР на с. Добри дял; - ПИ с № 130 по Кадастралния план на с. Добри дял, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-3 в кв. 9 по действащия ПУП-ПР на с. Добри дял; - ПИ с № 127 по Кадастралния план на с. Добри дял, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) IX-10 в кв. 9 по действащия ПУП-ПР на с. Добри дял. Съгласно разпоредбите на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ се предвижда вътрешните регулационни линии между засегнатите поземлени имоти да се приведат в съответствие със съществуващите кадастрални граници на поземлените имоти. Действащият план за регулация на с. Добри дял, общ. Лясковец, предвижда част от ПИ 128 и част от ПИ 129 да бъдат отчуждени за улица. С оглед разпоредбата на чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, сроковете за започване на отчуждителните процедури по Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост на недвижими имоти, определени по Подробните устройствени планове за изграждане на обекти - публична държавна или публична общинска собственост, който е 5 г. от влизане в сила на плановете и 10 г. от влизане в сила на Подробните устройствени планове за изграждане на елементите на техническата инфраструктура по чл. 64 от ЗУТ - публична собственост на държавата и общините, от влизане в сила на плановете. След изтичане на този срок собствениците на недвижимите имоти имат правата по чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ - да правят искания за изменение на устройствените планове с писмено заявление до кмета на общината. В случая, към датата на подаване на Заявление с вх. №М-1999 / 20.07.2021 г. от Петър Стоянов Генов, срокът по чл. 208 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ е изтекъл. С подаденото Заявление с вх. №М-1999 / 20.07.2021 г. от Петър Стоянов Генов, чрез което се упражнява правата по чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ на собствениците на недвижими имоти, се предлага промяна на уличната регулация на двата поземлени имота: ПИ 128 и ПИ 129 от изток, а улицата от север се запазва. Във връзка с премахването на улицата се образува улица-тупик. Урегулиран поземлен имот VIII-10 в кв. 9 по ПУП-ПР на с. Добри дял се разделя на два самостоятелни урегулирани поземлени имота, при спазване условията на чл. 19 от ЗУТ за минимални площ и лице на парцелите, както следва: - УПИ VIII-128, кв. 9, с площ 980 м2; - УПИ XV-129, кв. 9, с площ 422 м2. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Заповед №1882 от 07.09.2021 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.