Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-1706 #2 / 07.09.2021 г. 07.09.2021 На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 1885/ 07.09.2021 год. на Кмета на Община Лясковец е одобрен Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) VI – за производство на растителни масла и складови дейности в кв. 127, с който се създава градоустройствена основа с цел строителство на сгради и съоръжения за производствени нужди със следните устройствени показатели: височина - не се нормира, начин на застрояване - свободно, максимална плътност на застрояване 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт 2, минимална озеленена площ 20% от които 1/3 за дървесна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заинтересуваните лица в 14 – дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, могат да обжалват издадената Заповед чрез Кмета на Община Лясковец пред Административен съд Велико Търново.

Заповед №1885 / 07.09.2021 г.