Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-1842 #2 / 07.09.2021 г. 07.09.2021 На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 1884/ 07.09.2021 год. на Кмета на Община Лясковец е одобрен Проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на с. Драгижево, общ. Лясковец, в обхвата на урегулирани поземлени имоти: УПИ VIII-91 и УПИ IX-91 в кв. 61, с който се предвижда да се промени уличната регулационна линия в участъка пред засегнатите урегулирани поземлени имоти - УПИ VIII-91 и УПИ IX-91 в кв. 61 по ПУП - ПР на с. Драгижево, като новата улична регулационна линия да съвпада със съществуващата кадастрална граница на поземлените имоти. Със същата заповед е одобрен Проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на с. Драгижево, общ. Лясковец, в обхвата на урегулирани поземлени имоти: УПИ VIII-91 и УПИ IX-91 в кв. 61. Урегулираните поземлени имоти: УПИ VIII-91 и УПИ IX-91, предмет на плана са отредени за ниско жилищно застрояване. Застроени са с жилищни сгради и постройки на допълващото застрояване. В действащия Подробен устройствен план за улична регулация на с. Драгижево, общ. Лясковец, одобрен със Заповед № 1178/02.02.1962 г. е предвидено ул. „Ивайло“ и зоната на кръстовището между нея и ул. „Мальовица“ на юг и югоизток от кв. 61 да бъде разширена за сметка на част от поземлен имот с кадастрален № 91. За времето от одобряване на плана за улична регулация досега – повече от 50 години, частта от имот с кадастрален № 91 не е отчуждена за улица и уличната регулация не е проведена. Община Лясковец в законоустановения 10-годишен срок по чл. 208 от ЗУТ не е проявила интерес да отчужди частта от имота, отредена за улична регулация, а в същото време собственикът на имота има инвестиционни намерения, които не могат да се осъществят при неуредени регулационни отношения. За населеното място няма действащ план за застрояване. Съгласно установения начин на ползване, прилежащата на имота територия се причислява към зона „Жм“ – жилищна устройствена зона с преобладаваща малка височина и устройствени показатели съобразно граничните за зона „Жм“ в Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, които са следните: максимална плътност на застрояване Пзастр. до 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт до 1.2, минимална озеленена площ 40%, като 1/3 е за едроразмерна растителност. Застройките в урегулирани поземлени имоти (УПИ) VIII-91 и УПИ IX-91 в кв. 61 по действащия ПУП - ПР на с. Драгижево, общ. Лясковец, са с височина до 10м, разположени свободно в зоната между ограничителни линии на застрояване, на 3м от странични дворищно-регулационни граници и по улично-регулационни граници, като в пресечната точка на уличните регулационни линии линията на застрояване отстъпва 2м в съответствие с чл. 27, ал. 2 от ЗУТ. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заинтересуваните лица в 14 – дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, могат да обжалват издадената Заповед чрез Кмета на Община Лясковец пред Административен съд Велико Търново.

Заповед №1884 / 07.09.2021 г.