Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Протокол за определяне на системата за определяне на резултатите и коефициентите при провеждане на конкурс за длъжността: Началник на отдел "Местни приходи" в общинска администрация на Община Лясковец 09.09.2021 Днес, 07.09.2021 г., се проведе заседание на конкурсната комисия, назначена със Заповед № 1769/19.08.2021 г. на Кмета на Община Лясковец, със задача да определи системата за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за заемане на длъжността: Началник на отдел „Местни приходи” в общинска администрация на Община Лясковец. Комисията заседава в пълен състав: Председател: инж. Росица Господинова – Заместник – кмет на Община Лясковец и Членове: 1. Мариян Паскалев – Секретар на Община Лясковец; 2. адв. Гергана Кирилова – правоспособен юрист; 3. Даниела Илиева – Иванова – Началник на отдел „БФПИО” в общинска администрация на Община Лясковец - резервен член (поради отсъствие на Диянка Константинова Бобева - Михайлова – „Директор” на Дирекция „БФПИОГС” в общинска администрация на Община Лясковец); 4. Надежда Дочева Донева – Главен специалист „Човешки ресурси” в общинска администрация на Община Лясковец; На основание чл. 34, ал. 3 (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.) от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.), след проведено обсъждане, конкурсната комисия взе следните   РЕШЕНИЯ:   1. На основание чл. 34, ал. 3 (изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.) от НПКПМДСл., конкурсната комисия определя коефициент 3, с който да се умножава резултата на кандидата, получен при прилагане на начина за провеждане на конкурс съгл. чл. 33, т. 1 от НПКПМДСл. – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност. а). На основание чл. 36, ал. 2 от НПКПМДСл., конкурсната комисия е изготвила три различни варианта на тест, съдържащ 30 (тридесет) броя въпроси от затворен тип с един възможен верен отговор. Комисията определя системата за оценяване на резултатите от теста, както следва: по 10 (десет) точки за всеки верен отговор и 0 (нула) точки за грешен отговор, като минималния резултат за успешно издържан тест е 20 (двадесет) верни отговора или 200 (двеста точки). б). Полученият резултат от успешно издържания тест (точки, получени като произведение от броя на верните отговори и точките за всеки от верните отговори) се умножава с определения от конкурсната комисия коефициент на тежест – 3. Максималният брой точки, който може да получи даден участник като резултат от теста е 900 (деветстотин) точки. в). Минималният резултат, при който кандидата се допуска до интервю е 600 (шестстотин) точки.   2. На основание чл. 42, ал. 1 от НПКПМДСл., конкурсната комисия определя коефициент 5, с който да се умножава резултата на кандидата, получен след провеждане на интервюто. а). На основание чл. 42, ал. 1 от НПКПМДСл., конкурсната комисия формулира въпроси, които се задават на кандидата. б). По време на интервюто членовете на конкурсната комисия задават формулираните въпроси, чрез които се установява в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, които са необходими за изпълнението на длъжността. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно Приложение № 6 (за ръководните длъжности) към НПКПМДСл. в). Преценката се извършва по 5-степенна скала, както следва: 5 - напълно отговаря на изискванията за длъжността; 4 - в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността; 3 - в средна степен отговаря на изискванията за длъжността; 2 - в малка степен отговаря на изискванията за длъжността; 1 - не отговаря на изискванията за длъжността. г). Полученият резултат от успешно издържаното интервю (броя точки, получен от сбора на оценките на членовете на комисията) се умножава с определения от конкурсната комисия коефициент на тежест – 5. Максималният резултата, който може да получи участника от интервюто е 875 (осемстотин седемдесет и пет) точки. д). Минималният резултат, при който кандидатите се допускат до интервю е 585 (петстотин осемдесет и пет) точки.   3. Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, които са получени при провеждането на конкурса по начина съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1 от НПКПМДСл. (доп. – ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 09.04.2021 г.): - решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност и - интервю, умножени с определените по чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.) от комисията коефициенти (3, съответно- 5). а). Максималният брой точки, които кандидата може да получи при провеждане на конкурса по начина съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1 от НПКПМДСл. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.) – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност и интервю, умножени с определените по чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.) от комисията коефициенти е 1775 (хиляда седемстотин седемдесет и пет) точки. б). За успешно издържал конкурса се счита кандидат, който е получил минимум 1185 (хиляда сто осемдесет и пет) точки. Окончателните резултати на кандидата да се оформят във формуляр съгласно приложение № 8 от НПКПМДСл. 4. Успешно издържалите конкурса кандидати се класират в низходящ ред, като на първо място се класира кандидатът, получил най-голям брой точки.   КОМИСИЯ:   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……(П)…………… (инж. Р. Господинова)   ЧЛЕНОВЕ:   1. ………(П)…………… 2. ………(П)…………   (М. Паскалев) (адв. Г. Кирилова)   3. ………(П)…………… 4. ………(П)………… (Д. Иванова) (Н. Донева)     07.09.2021 г.