Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-1321 #2 / 14.09.2021 г. 14.09.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: С Решение № 315 по Протокол № 38 от заседание на Общински съвет – Лясковец, проведено на 07.09.2021 г.: 1. Общински съвет - Лясковец дава разрешение за изработване Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на обект: „Електронно съобщителна мрежа (ЕСМ) за осъществяване на далекосъобщителни мрежи „А1 България“ ЕАД на територията на с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново“. 2. Общински съвет - Лясковец одобрява Задание за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на обект: „Електронно съобщителна мрежа (ЕСМ) за осъществяване на далекосъобщителни мрежи „А1 България“ ЕАД на територията на с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново“. 3. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящето решение не подлежи на оспорване.