Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за влязло в сила определение по административно дело 15.09.2021 Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 263/13.07.2021 г. по административно дело № 204/2021 г., постановено от Административен съд - Велико Търново, влязло в законна сила на 04.08.2021 г., допълнено с Определение № 289/02.08.2021 г. по административно дело № 204/2021 г., постановено от Административен съд - Велико Търново, влязло в законна сила на 18.08.2021 г., оставя без разглеждане жалбата на Фондация „Върховенство на закона“ гр. София, ЕИК 205988920, представлявана от Ю.П.Н., срещу разпоредбите на чл. 5, ал. 1-3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 77 по Протокол № 10 от заседание на Общински съвет гр. Лясковец, проведено на 23.03.2020 г. и прекратява производството по адм. дело № 204/2021 г. по описа на Административен съд – Велико Търново.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец

Определение № 263/13.07.2021 г. и Определение № 289/02.08.2021 г. по административно дело № 204/2021 г., по описа на Административен съд - Велико Търново