Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Класиране след провеждане на конкурса за заемане на длъжността: Началник на отдел "Местни приходи" в общинска администрация на Община Лясковец 16.09.2021 На 13.09.2021 г. в 14:00 часа, конкурсната комисия, назначена със Заповед № 1769/19.08.2021 г. на Кмета на Община Лясковец, на основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.), на своето заседание на 13.09.2021 г., въз основа на получените резултати от проведения конкурс чрез тест и интервю, конкурсната комисия изготви следното КЛАСИРАНЕ: На първо място, според постигнатия резултат от 1515 (хиляда петстотин и петнадесет) точки от възможни 1775 (хиляда седемстотин седемдесет и пет точки) след провеждане на конкурса посредством решаване на теста и провеждане на интервюто за заемана на длъжността: Началник на отдел „Местни приходи” в общинска администрация на Община Лясковец, се класира кандидатът Милена Светославова Андонова. Постигнатият резултат от участника Милена Светославова Андонова от 1515 точки е формиран по следния начин: 1. Резултат от решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност съгл. чл. 33, т. 1 от НПКПМДСл. – 22 верни отговора по 10 точки за всеки от тях, умножени с коефициент 3 или общо 660 точки. 2. Резултат от провеждането на интервю съгл. чл. 34, ал. 1 от НПКПМДСл. – 855 точки (получени като сбор от оценките на членовете на комисията, умножен с определения от конкурсната комисия коефициент на тежест – 5, или общо 855 точки.

Препис-извлечение от Протокола на конкурсната комисия