Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-2083 #1 / 20.09.2021 г. 05.10.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 и чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1914 от 08.09.2021г. на Кмета на Община Лясковец е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Козаревец, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ I858,857,819,45 - за производствено складови дейности (ПСД) и УПИ IV818 - за производствено складови дейности в кв. 18А. С предложението за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на с. Козаревец, общ. Лясковец, в кв. 18А се предвиждат следните промени: Урегулиран поземлен имот (УПИ) I858,857,819,45 - за производствено складови дейности и урегулиран поземлен имот (УПИ) IV818 - за производствено складови дейности да се обединят в един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот УПИ IV818 - за производствено складови дейности в кв. 18А по плана на с. Козаревец, общ. Лясковец. Със същата заповед е разрешено да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на с. Козаревец, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ I858,857,819,45 - за производствено складови дейности (ПСД) и УПИ IV818 - за производствено складови дейности в кв. 18А, които се обединяват в нов самостоятелен урегулиран поземлен имот УПИ IV818 - за производствено складови дейности. В имотите, предмет на плана, има съществуващи сгради, предназначени за складиране и първична обработка на материали от дърво и метал. Проектът за Подробен устройствен план - План за застрояване на с. Козаревец, общ. Лясковец, предвижда новообразувания урегулиран поземлен имот УПИ IV818 - за производствено складови дейности да наследи установения начин на ползване и зоната „Пп“ - Предимно производствена, със следните устройствените показатели: начин на застрояване - свободно, максимална плътност на застрояване 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт 2, минимална озеленена площ 20% от които 1/3 за дървесна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1914 от 08.09.2021г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.