Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-2169 #1 / 20.09.2021 г. 05.10.2021 На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1912 от 08.09.2021 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот XVIII-238а в кв. 11, който се разделя на два нови самостоятелни урегулирани поземлени имота, както следва: - урегулиран поземлен имот УПИ XVIII-2337 с площ 633 м2 и - урегулиран поземлен имот УПИ XXIII-2337 с площ 633 м2. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ Заповед № 1912 от 08.09.2021 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.