Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-2178 #1 / 20.09.2021 г. 05.10.2021 На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 136, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1913 от 08.09.2021г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот УПИ II-2210 в кв. 102 по действащия ПУП - ПР на гр. Лясковец, общ. Лясковец. Към Заявление с вх. № М-2178/30.07.2021 г. е представено Решение № 133/ 04.08.2009 г. по гр. д. № 1167/2008 г. по описа на ГОРС за разпределение на ползването на празната част от УПИ II-2210, както и реалното ползване на жилищните сгради и стопанските постройки. Към настоящия момент собственици на имота са: 1) Грета Йорданова Йорданова - 5/6 ид. ч. от 1/2 ид. ч. от ПИ 2210; 2) Вергиния Ризова Стоичкова - 1/6 ид. ч. от 1/2 ид. ч. от ПИ 2210; 3) Николчо Цанев Йорданов - 1/2 ид. ч. от целия ПИ 2210. Проектът за частично изменение на действащ ПУП-ПР на гр. Лясковец предвижда разделяне на УПИ II-2210 на два урегулирани поземлени имота при спазване разпоредбите на чл. 19 от ЗУТ за минимални площ и лице на парцелите, както следва: • УПИ II-2210, кв. 102 с площ 323 м2 и • УПИ XXIV-2210, кв. 102 с площ 555 м2. С проекта се запазва установената зона „Жм“ с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване - ниско застрояване до 10 м, максимална плътност на застрояване 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт 1.2, минимална озеленена площ 20%, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Подробният устройствен план да се процедира при условията и по реда на ЗУТ. На основание чл. 124б, ал. 4, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ Заповед № 1913 от 08.09.2021г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.