Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-2397 #1 / 30.09.2021 г. 05.10.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 2073 от 30.09.2021 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на с. Драгижево, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) I-536 в кв. 25 и улица с о.т. 126-123 и о.т. 123-121 по действащия ПУП - ПР на с. Драгижево, общ. Лясковец, като съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ се предвиждат следните промени: На север и на запад от поземлен имот с № 536 по Кадастралния план на с. Драгижево, за който е отреден УПИ I-536 в кв. 25 е предвидена улица с о.т. 126-123 и о.т. 123-121, която към момента не е реализирана. Тя образува предаваемо място към ПИ с № 536, което го прави неурегулиран към улица. Срокът за започване на отчуждителни процедури по Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост на недвижими имоти, определени по подробните устройствени планове за изграждане на обекти – публична държавна и публична общинска собственост е 10 г. от влизането в сила на подробните устройствени планове за изграждане на елементи на техническата инфраструктура. В конкретния случай този срок е изтекъл и уличната регулация не е приложена. След изтичане на този срок собствениците на недвижимите имоти имат правата по чл. 134, ал. 2, т. 1. Проектът предвижда прилагане разпоредбите на чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 6 от ЗУТ, като се променя уличната регулация така, че да съвпада със старите имотни граници на поземления имот. Площта на УПИ I-536 в кв. 25 е 670 м2, съгласно чл. 19 от ЗУТ за минимални лице и повърхност. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 2073 от 30.09.2021г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.