Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Предложение за приемане на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново 11.10.2021 Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново, който е достъпен на официалната интернет страница на общината - www.lyaskovets.bg, в секция Обяви. В 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Лясковец приема предложения и становища относно проекта на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат представени на e-mail: obshtina@lyaskovets.bg или в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, ул. „Манастирска” № 1 сградата на СУ „Максим Райкович” - корпус II (бивш партиен дом).   Мотиви към Предложение за приемане на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново   І. Причини, които налагат приемането Регионална програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново: Настоящата Регионална програма за управление на отпадъците – регион Велико Търново за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Стражица, Елена и Златарица е изготвена на основание чл. 52 ал. 6 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и е неразделна част от общинските програми за опазване на околната среда на Общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Стражица, Елена и Златарица. Чрез Регионалната програма за управление на отпадъците общините си разпределят отговорностите за постигане на целите по управление на отпадъците и се определя рамката за ефективно управление на общите съоръжения и инсталации за отпадъци, част от РСУО. Регионална програма включва и необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на общината, съгласно глава втора, раздел ΙΙΙ ЗУО обособени на две нива – регионално и общинско. Приложени са необходимите административни, технически и финансови мерки за осигуряване на практическото прилагане на програмата и упражняване на дейности по контрол и мониторинг на практическото ѝ изпълнение. Програмата е динамичен и отворен документ, който може да бъде допълван по предложение на кмета на общината, съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното законодателство и други фактори със стратегическо значение. При разработване на програмата са взети предвид Методическите указания за разработване на регионални/общински програми за управление на отпадъците (утвърдени със Заповед №РД-883/23.09.2021 г.), както и приложимите общински наредби на местно ниво.   IІ. Цели: Основната цел на Регионалната програма е да допринесе за устойчивото развитие на регион Велико Търново, чрез реализиране и прилагане на интегрирана система за управление на отпадъците, която следва да доведе до намаляване въздействието върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци, увеличаване дела на разделно събираните отпадъци както и стимулиране на инвестициите за подобряване управлението на отпадъците.   IIІ. Очаквани резултати: - Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване; - Увеличаване на количествата на рециклирани и оползотворени отпадъци; - Намаляване на количествата и риска от депонираните битови отпадъци.

Регионална програма за управление на отпадъците за регион Велико Търново