Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-2702 #1 / 13.10.2021 г. 13.10.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 2163 от 13.10.2021г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Козаревец, общ. Лясковец. Поземлен имот № 247 по Кадастралния план на с. Козаревец е с неприложена регулация към имоти с №№ 244 - на запад и 246 - на север. Уличната регулация е приложена. Проектът предвижда прилагане разпоредбите на § 8, ал. 2 от Преходните разпоредби на ЗУТ, като собствениците искат вътрешните регулационни линии на запад и север да бъдат поставени в съответствие със съществуващата имотна граница на ПИ № 247, при спазване разпоредбите на чл. 19 от ЗУТ за минимални площ и лице на парцелите. Образува се нов урегулиран поземлен имот УПИ XV-247, кв. 44 с площ 1050 м2. С проекта се запазва установената зона Жм с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване - ниско застрояване до 10 м, плътност на застрояване Пзастр. до 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт до 1.2 и минимална озеленена площ 40%, като 1/3 е за едроразмерна растителност. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 2163 от 13.10.2021г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.