Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-2535 #1 / 04.11.2021 г. 09.11.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: С Решение № 336 по Протокол № 41 от заседание на Общински съвет –Лясковец, проведено на 28.10.2021г.: 1. Общински съвет - Лясковец дава разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец - План за регулация и План за застрояване, с който се предвижда урегулиран поземлен имот УПИ XXІX - за жилищно строителство и магазини да се раздели на четири самостоятелни урегулирани поземлени имоти, както следва: - урегулиран поземлен имот УПИ XXІX - за жилищно строителство и магазини; - урегулиран поземлен имот УПИ XLII - за жилищно строителство и магазини; - урегулиран поземлен имот УПИ XLIII2062 - за комплексно обществено обслужване; - урегулиран поземлен имот УПИ XLIV - за жилищно строителство и магазини. Променя се трасето на улица с о.т. 2105 - 2106 - 2107 - 473, понеже е отпаднала необходимостта от предвиденото с нея. Предвижда се новото трасе на улицата да бъде с о.т. 2105 - 2106 - 2107 - 2107а - 2107б - 2107в - 2107г - 403в - 403б - 403а. Промяната на трасето засяга урегулиран поземлен имот УПИ XXIV-454 и урегулиран поземлен имот УПИ XXIII-453, като уличната регулационна граница се проектира да съвпада със съществуващата кадастрална граница на поземлените имоти. Назначават се устройствени показатели за новообразуваните урегулирани поземлени имоти: УПИ XXIV-454 и УПИ XXIII-453 в зона „Жм“ със следните параметри: височина до 10 м, максимална плътност на застрояване Пзастр. до 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт до 1.2, минимална озеленена площ 40%, като 1/3 е за едроразмерна растителност. Застройката в УПИ XXIV-454 в кв. 72 е с височина до 10 м, разположена свободно и свързано между двата имота (УПИ XXIV-454 и УПИ XXIII-453) и е ограничена от ограничителни и задължителни линии на застрояване: - на 3 м от странични дворищно-регулационни граници; - на 5 м от дъното на УПИ XXIII-453 в кв. 72; - по улично-регулационните граници, като в пресечната точка на уличните регулационни линии на УПИ XXIV-454, линията на застрояване отстъпва 2 м в съответствие с чл. 27, ал. 2 от ЗУТ. 2. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.