Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-2575 #1 / 27.10.2021 г. 12.11.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 2196 от 19.10.2021г. на Кмета на Община Лясковец е разрешено да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на с. Козаревец, общ. Лясковец, в обхвата на поземлен имот (ПИ) 37664.210.2 по Кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Козаревец, общ. Лясковец. Поземленият имот 37664.210.2 попада в границите на населеното място и съгласно предвижданията на Общия устройствен план (ОУП) на Община Лясковец е назначен начин на трайно ползване (НТП), съответстващ на устройствената зона - „за складова база“. С предложението за Подробен устройствен план - План за застрояване на с. Козаревец, общ. Лясковец, за поземлен имот 37664.210.2 по КККР на с. Козаревец, общ. Лясковец, се назначава застроителна зона и конкретно предназначение на имота. Територията е предвидена за зона от типа Пп - предимно производствена устройствена зона със следните устройствени показатели: начин на застрояване - свързано, максимална плътност на застрояване 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт - 2, минимална озеленена площ 30% от които 1/3 за дървесна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Определя се конкретно предназначение на имота - „за складови дейности“. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 2196 от 19.10.2021г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.