Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-2720 #1 / 27.10.2021 г. 12.11.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 и чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 2198 от 19.10.2021 г. на Кмета на Община Лясковец е разрешено да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащ Подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) и проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП- ПЗ) на гр. Лясковец - Промишлена зона, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ V - за ПСД, кв. 158 по ПУП - ПР на гр. Лясковец - Промишлена зона, общ. Лясковец. С предложението за частично изменение на ПУП - ПР на гр. Лясковец - Промишлена зона, се променя установеното с плана за регулация предназначение на УПИ V - за ПСД, кв. 158, а с проекта за ПУП - ПЗ на гр. Лясковец се предвижда промяна на устройствената зона и конкретното предназначение на имота. Определя се нова устройствена зона - смесена многофункционална устройствена зона и конкретно предназначение на имота - за хотел и магазин. За имота се определят следните устройствени показатели: височина Н до 15м., максимална плътност на застрояване Пзастр. 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт 2, минимална озеленена площ 40% и начин на застрояване– свободно, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 2198 от 19.10.2021 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.