Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-2760 #1 / 27.10.2021 г. 12.11.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 и чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 2197 от 19.10.2021 г. на Кмета на Община Лясковец е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване (ПУП - ПР - ПЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ XIV-616, УПИ V-616 и УПИ XV-616 в кв. 125 по действащия ПУП - ПР на гр. Лясковец. С предложението за ЧИ на действащ ПУП - ПР на гр. Лясковец, общ. Лясковец в кв. 125 се предвиждат следните промени: 1. Тъй като с плана за улична регулация е премахната улица между УПИ V-616 и УПИ XV-616, УПИ V-616 е останал без достъп, като се предвижда урегулиран поземлен имот XIV-616, урегулиран поземлен имот V-616 и част от урегулиран поземлен имот XV-616 да се обединят в един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот XIV-616, като регулационните граници да съвпадат с границите на поземлените имоти. Останалата част от УПИ XV-616 се обособява като нов самостоятелен урегулиран поземлен имот XV-2524 в кв. 125 по ПУП-ПР на гр. Лясковец. 2. В действащия Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец е предвидено улица с о.т. 2143-626 на запад от кв. 125 да бъде разширена за сметка на част от имот с кад. № 616. За времето от одобряването на плана за улична регулация досега частта от ПИ с № 616, попадаща в уличната регулация, не е отчуждена за улица и уличната регулация не е проведена. Община Лясковец не е проявила и не проявява интерес да отчужди частта от имота, отредена за улична регулация, а в същото време собственикът на имота има инвестиционни намерения, които не могат да се осъществят, ако имотът е с неуредени регулационни отношения. С предложението за ЧИ на действащ Подробен устройствен план - План за застрояване на гр. Лясковец, общ. Лясковец в кв. 125 се предвижда за новообразувания урегулиран поземлен имот УПИ XIV-616 да се назначат устройствени показатели, съобразно определените за зона Жм в Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони със следните стойности: максимална плътност на застрояване 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт 1.2, минимална озеленена площ 40% от които 1/3 за дървесна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. В имота има жилищна сграда с височина до 10 м, разположена свободно в зоната между ограничителни и задължителни линии на застрояване - на 3м от странични дворищно-регулационни граници, на 5м от дъното на имота, по улична регулация при запазване на съществуващата жилищна сграда, изградена на улична регулационна граница. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 2197 от 19.10.2021 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.