Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт - Решение за определяне условията и реда за организиране и провеждане на пазара в с. Джулюница, общ. Лясковец и отмяна на решение №172 / 29.10.2020 г. на Общински съвет Лясковец 19.11.2021 На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Община Лясковец уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт - решение за определяне условията и реда за организиране и провеждане на пазара в с. Джулюница, общ. Лясковец и отмяна на Решение № 172/29.10.2020 г. на Общински съвет Лясковец. Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта на решение за определяне условията и реда за организиране и провеждане на пазара в с. Джулюница, общ. Лясковец и отмяна на Решение № 172/29.10.2020 г. на Общински съвет Лясковец, който е достъпен на официалната интернет страница на общината - www.lyaskovets.bg, в секция Обяви. В едномесечен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Лясковец приема предложения и становища относно проекта на решение за определяне условията и реда за организиране и провеждане на пазара в с. Джулюница, общ. Лясковец и отмяна на Решение № 172/29.10.2020 г. на Общински съвет Лясковец. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат представени на e-mail: obshtina@lyaskovets.bg или в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец, находящ се към настоящия момент в зала 102 в се в СУ „Максим Райкович“, корпус II - западен вход, находящо се на ул. „Манастирска“ № 1 в гр. Лясковец.

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт - Решение за определяне условията и реда за организиране и провеждане на пазара в с. Джулюница, общ. Лясковец и отмяна на решение №172 / 29.10.2020 г. на Общински съвет Лясковец