Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Уведомление за инвестиционно предложение 25.11.2021 Уведомление за инвестиционно предложение от Йовевелектрик за Разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в УПИ VI - за производствено-складови и търговски дейности в кв. 23, по плана на гр. Лясковец.

Уведомление за инвестиционно предложение