Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-2789 #5 / 01.12.2021 г. 01.12.2021 На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 2587/ 01.12.2021 год. на Кмета на Община Лясковец е одобрен Проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ), придружен с план-схеми за водоснабдяване и канализация и електрификация в обхвата на поземлен имот ПИ № 44793.141.4 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, местност „Чифлика”, съгласно който се създава градоустройствена основа за ново застрояване в имота, допълваща одобрен и влязъл в сила предходен ПУП - ПЗ при променено предназначение на земята. За целите на проекта за частично изменение на ПУП - ПЗ се запазва устройствената зона - предимно производствена устройствена зона (Пп) и се определя ново конкретно предназначение на имота „за ремонтно-складова база за селскостопанска техника”, с показатели за застрояване за зона от вида „Пп” - плътност на застрояване Пзастр. - до 80%, интензивност на застрояване Кинт. - до 2.5, минимална озеленена площ - мин. 20% и начин на застрояване - свободно, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заинтересуваните лица в 14 - дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, могат да обжалват издадената Заповед чрез Кмета на Община Лясковец пред Административен съд Велико Търново.

Заповед №2587 / 01.12.2021 г.