Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Възстановена е дейността на пазара в с. Джулюница 01.12.2021 Община Лясковец информира заинтересуваните лица, че от 01.12.2021 г. е възстановено провеждането на „Пазар“ в с. Джулюница, Община Лясковец. Пазарът ще се провежда при спазване Правилата за провеждане на пазар в с. Джулюница, общ. Лясковец , утвърдени със Заповед №642 / 16.03.2021 г. на Кмета на Община Лясковец: 1. Територията на пазара е определена с Решение №172 / 29.10.2020 г. на Общински съвет Лясковец и е отразена на одобрената от главния архитект на Община Лясковец схема. 2. Работното време на пазара е: всяка неделя от 8:00 до 13:00 часа. 3. Лицата, предлагащи стоки на пазара, разполагат стоката си на определените терени 30 мин. преди началния час, т.е. от 7:30 часа и освобождават заетите от тях терени 30 мин. след края на работното време, т.е. до 13:30 часа. 4. На територията на пазара могат да предлагат стоки само лица регистрирани като земеделски производители и търговци по смисъла на чл.1 от Търговския закон, за което представят съответен документ за регистрация. 5. На територията на пазара могат да се предлагат следните стоки: - храни: пресни плодове и зеленчуци, подправки, семена и друга готова продукция, пчелен мед, храни от неживотински произход, както и храни, предназначени за директна консумация и предлагани на място; - стоки, различни от храни: обработена и необработена селскостопанска продукция от неживотински произход, семена, посадъчен материал, цветя; - промишлени стоки. 6. Търговците разполагат предлаганите от тях стоки върху терените, спазвайки утвърдената от главния архитект на Община Лясковец схема за разполагане на съответния вид стока. 7. Търговците могат да ползват заетите търговски площи на територията на пазара след заплащане на такса, определена с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, приета от Общински съвет Лясковец и след попълване на декларация по образец. Образец на декларацията е публикуван на официалната интернет страница на Община Лясковец в раздел Услуги > Административно обслужване > Допълнителни бланки. Същата може да бъде получена от Кметство с. Джулюница или от длъжностните лица, осъществяващи контрол по изпълнение на Правилата за провеждане на пазар в с. Джулюница, общ. Лясковец. 8. На територията на пазара не се допуска продажбата на: - защитени растения, съгласно Закона за биологичното разнообразие и др. законови и подзаконови нормативни актове; - на открито: на шоколади, шоколадови изделия, вафли и бисквити; хляб, хлебни и тестени изделия; - месо или продукти от животински произход, мляко, риба и рибни продукти и яйца; - хранителни продукти с признаци на развала и неизяснен произход; - домашно приготвени кайма, сурова наденица, прясно сирене,стерилизирани консерви (месни, компоти, зеленчуци и др.), ракии, вина и тютюневи изделия; - животни и птици; - дрехи втора употреба. Пазарът ще се провежда при стриктно спазване на въведените със Заповед РД-01-973 / 26.11.2021г. на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, а именно - контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв.м., осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите, задължително носене на защитни маски за лице от работещите, търговците и посетителите, еднопосочно движение. Нарушителите ще бъдат отстранявани от територията на пазара. Правилата за провеждане на пазара в с. Джулюница, общ. Лясковец и образец на Декларация - приложение 1, можете да откриете на официалната интернет страница на Община Лясковец в раздел Общинска администрация > Стратегия > Устройство на територията, общинска собственост и обществен ред.

Декларация по чл. 15, ал. 1 от Правилата за провеждане на пазар в с. Джулюница