Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт - Заповед за въвеждане на ограничаване на скоростта по общински път VTR1181 „(ІІІ-514, Долна оряховица - Г. оряховица) - Козаревец - (І-4)“ в участъка в урбанизираната територия на с. Козаревец 06.12.2021 На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Община Лясковец уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт: Заповед за въвеждане на ограничаване на скоростта по общински път VTR1181 „(ІІІ - 514, Долна Оряховица - Горна Оряховица) - Козаревец - (І-4)“ в участъка в урбанизираната територия на с. Козаревец, общ. Лясковец. Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта на Заповед за въвеждане на ограничаване на скоростта по общински път VTR1181 „(ІІІ - 514, Долна Оряховица - Горна Оряховица) - Козаревец - (І-4)“ в участъка в урбанизираната територия на с. Козаревец, общ. Лясковец, която е достъпна на официалната интернет страница на общината - www.lyaskovets.bg, в секция Обяви. В едномесечен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Лясковец приема предложения и становища относно проекта на Заповед за въвеждане на ограничаване на скоростта по общински път VTR1181 „(ІІІ - 514, Долна Оряховица - Горна Оряховица) - Козаревец - (І-4)“ в участъка в урбанизираната територия на с. Козаревец, общ. Лясковец. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат представени на e-mail: obshtina@lyaskovets.bg или в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец, находяща се към настоящия момент в СУ „Максим Райкович“, корпус II - западен вход, находящо се на ул. „Манастирска“ № 1 в гр. Лясковец. На основание чл. 66, ал. 2 от АПК Ви представяме следните съображения за издаване на Заповед за въвеждане на ограничаване на скоростта по общински път VTR1181 „(ІІІ - 514, Долна Оряховица - Горна Оряховица) - Козаревец - (І-4)“ в участъка в урбанизираната територия на с. Козаревец, общ. Лясковец. Съображения за издаване на общия административен акт - Заповед за въвеждане на ограничаване на скоростта по общински път VTR1181 „(ІІІ - 514, Долна Оряховица - Горна Оряховица) - Козаревец - (І-4)“ в участъка в урбанизираната територия на с. Козаревец, общ. Лясковец: В общинска администрация на Община Лясковец е постъпило писмо, заведено с вх. № УТ-03-4440/21.09.2021 г., от Кмета на Кметство с. Козаревец, относно подадени сигнали от граждани на с. Козаревец за натоварен и засилен поток на преминаващи с несъобразена скорост моторни превозни средства(МПС) по една от главните улици в с. Козаревец - ул. „Васил Левски“. С оглед депозираното писмо от Кмета на Кметство с. Козаревец, със заповед на Кмета на Община Лясковец е назначена комисия от служители на Община Лясковец, съвместно с представители на група „Пътен контрол” при РУ на МВР гр. Горна Оряховица, която да извърши оглед на място и да установи необходимостта от изграждане на нови пешеходни пътеки в с. Козаревец по ул. „Васил Левски“, с цел ограничаване на скоростта в населеното място. При извършения оглед комисията е установила, че в участъка от общинския път в населеното място има четири съществуващи пешеходни пътеки, като две от тях са повдигнати и не е необходимо обособяване на нови такива. Пешеходните пътеки се изграждат на места, където има интензивен пътнико и автопоток, а местата на наличните пешеходни пътеки са съобразни с повишения брой на преминаващи МПС и граждани. След направените констатации, комисията е предложила да бъде въведено ограничение на скоростта до 40 км/ч по общински път VTR1181 „(ІІІ - 514, Долна Оряховица - Г. Оряховица) - Козаревец - (І - 4)“ в участъка в урбанизираната територия на с. Козаревец, общ. Лясковец от западния вход на с. Козаревец до кръстовището с ул. „Велико Търново“, като бъдат монтирани следните пътни знаци: В26 „Забранено движението със скорост по-висока от означената (40 км/ч )” и Т2 „Табела с текст (1700 м)” за зоната на действие, в началото на населеното място на западния вход на с. Козаревец, в банкета на пътя веднага след табела Д11 „Начало на населено място“ и в началото на населеното място на източния вход на с. Козаревец, в банкета на пътя веднага след табела Д11 „Начало на населено място“. Да бъде монтиран пътен знак В26 „Забранено движението със скорост по-висока от означената(40 км/ч )” и Т2 „Табела с текст (1700 м)” за зоната на действие, на кръстовището на влизането на ул. „Васил Левски“ (общинския път) от ул. „Велико Търново“. С оглед разпоредбата на чл. 19, ал. 1, т. 2 във вр. с ал. 2, т. 5 от Закона за пътищата (ЗП) кметът на общината е органът, компетентен да организира движението, т.е. да установи задължителните правила за поведение, които организират движението по пътищата на общината. Заповедта за въвеждане на ограничаване на скоростта по общински път VTR1181 „(ІІІ - 514, Долна Оряховица - Горна Оряховица) - Козаревец - (І-4)“ в участъка в урбанизираната територия на с. Козаревец, общ. Лясковец е общ административен акт по смисъла на чл. 65 от АПК, доколкото с нея се засягат права и законни интереси на неопределен брой лица - всеки, който преминава през общински път VTR1181 „(ІІІ - 514, Долна Оряховица - Горна Оряховица) - Козаревец - (І-4)“ в участъка в урбанизираната територия на с. Козаревец, общ. Лясковец. В Раздел II на Глава Пета от АПК законодателят е въвел правила, имащи за цел даване публичност и възможност за участие на адресатите в процеса по издаването му, в изпълнение на които Община Лясковец приема предложения и становища, относно проекта на Заповед за въвеждане на ограничаване на скоростта до 40 км/ч по общински път VTR1181 „(ІІІ - 514, Долна Оряховица - Горна Оряховица) - Козаревец - (І-4)“ в участъка в урбанизираната територия на с. Козаревец, общ. Лясковец, в едномесечен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината.

Проект на Заповед за въвеждане на ограничаване на скоростта по общински път VTR1181 „(ІІІ-514, Долна оряховица - Г. оряховица) - Козаревец - (І-4)“ в участъка в урбанизираната територия на с. Козаревец