Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-3228 #1 / 29.11.2021 г. 08.12.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 2456 от 23.11.2021 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) XXX-1535 в кв. 44 и улица с о.т. 222-223 и улица с о.т. 223-224 по действащия ПУП - ПР на гр. Лясковец, общ. Лясковец, като съгласно чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ се предвиждат следните промени: Поземлен имот с № 1535 по Кадастралния план на гр. Лясковец, за който е отреден УПИ XXX-1535 в кв. 44 по действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец е с неприложена регулация към улица с о.т. 222-223 и улица с о.т. 223-224. Регулацията на север и изток е приложена. Срокът за започване на отчуждителни процедури по Закона за държавната собственост и по Закона за общинската собственост на недвижими имоти, определено по подробните устройствени планове за изграждане на обекти - публична държавна и публична общинска собственост, е 10 г. от влизането в сила на подробните устройствени планове за изграждане на елементи на техническата инфраструктура. В конкретния случай този срок е изтекъл и уличната регулация не е приложена. След изтичане на този срок собствениците на недвижимите имоти имат правата по чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ -да правят искания за изменение на устройствените планове с писмено заявление до кмета на общината. Проектът предвижда прилагане разпоредбите на чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, като се променя уличната регулация така че да съвпада със старите имотни граници на поземления имот. Площта на УПИ XXX-1535 в кв. 44 е 400 м2, съгласно чл. 19 от ЗУТ за минимални лице и повърхност. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 2456 от 23.11.2021 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.