Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-3236 #1 / 29.11.2021 г. 08.12.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 2458 от 23.11.2021 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) III-1190 в кв. 81 и улица с о.т. 302-304-307 по действащия ПУП - ПР на гр. Лясковец, общ. Лясковец. Поземлен имот с № 1190 по Кадастралния план на гр. Лясковец е с приложена регулация от всички страни, както и на юг към улица с о.т. 302-304-307. Улицата-тупик обслужва само УПИ III-1190 в кв. 81, поради което възложителя желае да изкупи от общината тази площ и да получи лице на главната улица. Оттам ще се осъществи захранването на имота с газ от газопреносната мрежа на града. Налице е основание за изменение на плана за регулация, а именно: чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 208 от ЗУТ и при условията на чл. 19 от ЗУТ за минимални площ и лице на парцелите. Уличната регулация по улицата -тупик се заличава и имота се затваря към улица с о.т. 302-304-307. Площ на УПИ III-1190 в кв. 81 - 952 м2; Площ на тупик - 47 м2; Площ на новообразувания УПИ III-1190 в кв. 81 - 999 м2. Срокът за започване на отчуждителни процедури по Закона за държавната собственост и по Закона за общинската собственост на недвижими имоти, определено по подробните устройствени планове за изграждане на обекти - публична държавна и публична общинска собственост, е 10 г. от влизането в сила на подробните устройствени планове за изграждане на елементи на техническата инфраструктура. След изтичане на този срок собствениците на недвижимите имоти имат правата по чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ - да правят искания за изменение на устройствените планове с писмено заявление до кмета на общината. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 2458 от 23.11.2021 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.