Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-3278 #1 / 03.12.2021 г. 10.12.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 и чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 2559 от 30.11.2021 г. на Кмета на Община Лясковец е разрешено да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване (ПУП-ПР-ПЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиране поземлен имот (УПИ) VIII- 278, кв. 23 по ПУП - ПР на гр. Лясковец, общ. Лясковец. С предложението за частично изменение на действащия ПУП-ПР-ПЗ се предвижда ново конкретно предназначение на УПИ VIII-278, кв. 23, в имот за нежилищна дейност - „за складова и търговска дейност“ със следните устройствени показатели: височина на застрояване до 10 м, начин на разполагане - свободно и свързано, максимална плътност на застрояване Пзастр. до 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт до 1.2, минимална озеленена площ 40%, като 1/3 е за едроразмерна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Запазва се установената зона Жм за квартала. Застройката ще се разполага в зона, ограничена от задължителни и ограничителни линии на застрояване: - на 3м от дворищно-регулационната граница на запад и част от дворищно-регулационната граница на север; - по улично-регулационните граници, като в пресечната точка на уличните регулационни линии на урегулирания имот, линията на застрояване отстъпва 2м в съответствие с чл. 27, ал. 2 от ЗУТ. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 2559 от 30.11.2021 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.