Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за свободно работно място (считано от 04.01.2022 г.) за служител по трудово правоотношение: Експерт „Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка” в общинска администрация на Община Лясковец 13.12.2021 Община Лясковец обявява свободно работно място (считано от 04.01.2022 г.) за служител по трудово правоотношение на длъжност: Експерт „Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка” в общинска администрация на Община Лясковец. Длъжността се заема въз основа на трудов договор след проведен подбор по документи на кандидатите и интервю.   I. Изисквания за заемане на длъжността: Експерт „Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка” в Дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние” в общинска администрация на Община Лясковец, код по НКПД 24227077: 1. Образование: - висше, образователно-квалификационна степен „магистър”, професионално направление – „Национална сигурност” и/или „Военно дело” в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”, специалност: „Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи”, „Кризисен мениджмънт”, „Логистика на сигурността и отбраната”, „Национална и регионална сигурност”, „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили”, „Военно дело”, „Пожарна безопасност и защита на населението” или сходни; 2. Дигитална компетентност – да притежава знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността; 3. Кандидатите да не са осъждани; 4. Кандидатите да са физически и психически здрави; 5. Кандидатите да притежават личностни качества като отговорност, лоялност, инициативност, комуникативност. Предимство имат лицата, които познават действащата нормативна уредба в областта на защитата на населението от бедствия, аварии и катастрофи.   II. Характер на работата: 1. Координира и контролира изпълнението на задачите по подготовката за работа във военно време. 2. Поддържа пунктовете за военновременно управление на общината в техническа изправност. 3. Организира подготовката на ръководния състав за привеждане на общината от мирно във военно положение. 4. Организира денонощно дежурство за поддържане готовността на общината за оповестяване при привеждане на страната от мирно във военно положение и при стихийни бедствия и аварии. 5. Разработва и актуализира плана за защита на населението при бедствия и аварии в общината. 6. Организира подготовката и обучението на населението, включително и учащите се, за необходимото поведение и действие по време на бедствия, аварии и катастрофи и управлението при кризи. 7. Изгражда, подготвя, планира и поддържа в готовност формированията по защита на населението. 8. Извършва анализ, планиране и превенция на бедствия и аварии. 9. Планира мероприятия по обезопасяване на рискови обекти и извършва отчет и наблюдения. 10. Извършва планиране и управление на аварийно-спасителни дейности, евакуация и разсредоточаване на населението.   ІІI. Документи и срокове за кандидатстване: Кандидатите следва да представят в срок до 30.12.2021 г. включително, следните документи: 1. Писмено заявление (по образец, достъпен на официалната интернет страница на Община Лясковец, на интернет адрес: www.lyaskovets.bg, в раздел Обяви) в което описват всички приложени документи; 2. Диплома за завършено образование и образователно-квалификационна степен (копие и оригинал за сверяване); 3. Мотивационно писмо; 4. Професионална автобиография (CV); 5. Документ за самоличност (копие и оригинал за сверяване); 6. Документи, удостоверяващи професионалния опит (при наличие на такива) - копие и оригинал за сверяване; 7. Документ за допълнителна квалификация (при наличие на такава) - копие и оригинал за сверяване. При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите документи и копия за сверяването им, след което оригиналите се връщат на лицето. Подаването на заявленията за участие в подбора и приложенията към тях се извършва в Център за информация и услуги, находящ се в Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, ул. „Манастирска” № 1, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа, в срок до 30.12.2021 г. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю на посочените от тях телефони или електронен адрес.   IV. Начин на провеждане на подбора: 1. Първи етап: Подбор на кандидатите по документи; 2. Втори етап: Интервю с одобрените след първи етап кандидати.

Образец на заявление